Bokslutskommuniké 2015/16 1 april 2015-31 mars 2016

11.05.2016

B&B TOOLS
Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 2015/16 1 april 2015-31 mars 2016

Räkenskapsåret 2015/16 (1 april 2015-31 mars 2016)

 -- Nettoomsättningen uppgick till 7 821 MSEK (7 903).
 -- Rörelseresultatet
ökade med 8 procent till 486 MSEK (450) och
   rörelsemarginalen uppgick till 6,2 procent (5,7)
.
 -- Resultatet efter finansiella poster
 ökade med 15 procent till 468 MSEK (408).
 -- Resultatet efter skatt
 ökade med 18 procent till 362 MSEK (306).
 -- Resultat per aktie 
ökade till 12,90 SEK (10,90).
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till 493 MSEK (330), motsvarande
   kassaflöde per aktie om 17,55 SEK (11,75).
 -- Avkastning på eget kapital
 för året uppgick till 15 procent (14).
 -- Soliditeten
 vid årets utgång var 51 procent (45). 
 -- Utdelning 
föreslås höjas till 5,00 SEK (4,00) per aktie.

Fjärde kvartalet (1 januari-31 mars 2016)·

 -- Nettoomsättningen uppgick till 1 935 MSEK (1 994).
 -- Rörelseresultatet
uppgick till 111 MSEK (111), motsvarande en
   rörelsemarginal om 5,7 procent (5,6)
.
 -- Resultatet efter skatt 
ökade med 16 procent till 87 MSEK (75).
 -- Resultat per aktie 
ökade till 3,10 SEK (2,70).

Ny organisation och förberedelser för eventuell uppdelning av koncernen

 -- Styrelsen i B&B TOOLS har idag beslutat att ge i uppdrag åt
   företagsledningen att utreda möjligheterna till en eventuell framtida
   uppdelning av koncernen i två separata börsnoterade bolag.
 -- Med anledning av detta uppdrag har det skett vissa förflyttningar av
   verksamheter mellan koncernens två nya rörelsesegment från den 1 april 2016
   för ökad konkurrenskraft och renodling.
 -- Namnen på de nya segmenten har fastställts till Bergman &
   Beving respektive Momentum Group.VDs KOMMENTARER

När vi summerar räkenskapsåret 2015/16 kan vi se tillbaka på ännu ett år av
resultatförbättringar inom koncernen. Det är särskilt glädjande att lyfta fram
TOOLS Sverige, som ökat sitt resultat med över 30 MSEK, samt att både Momentum
och ESSVE når rörelsemarginaler på över 10 procent. Vårt fokus på
lönsamhetsmåttet R/RK* har bidragit till ett starkt kassaflöde för året. Trots
en turbulent omvärld med valutasvängningar och svag konjunktur främst i Norge
(som står för 30 procent av vår omsättning) ökar vi vår rörelsemarginal till
6,2 procent. Detta är koncernens högsta marginal sedan 2007/08, men vi är
naturligtvis inte nöjda med denna resultatnivå utan siktar högre. Vi ser goda
möjligheter att även fortsättningsvis öka vår lönsamhet. 

Som ett led i arbetet med vår framtida utveckling har vi i ledningen idag även
fått i uppdrag av styrelsen att närmare utreda möjligheterna till en eventuell
framtida uppdelning av koncernen i två separata börsnoterade bolag.
Utgångspunkten för detta arbete är de två nya rörelsesegment vi införde i
koncernen per den 1 april. Syftet med en uppdelning är att öka
resultattillväxten genom ännu tydligare fokus på utveckling av ledande
varumärken och intressanta marknadskanaler inom lönsamma nischer. De två nya
segmentens namn Bergman & Beving respektive Momentum Group förstärker
styrelsens ambitioner för vår framtida utveckling. 

Som jag beskrivit i tidigare rapporter har vi under de senaste åren radikalt
förbättrat våra grundförutsättningar för tillväxt och utveckling. Med vår
starka balansräkning och låga skuldsättning ser jag dessutom goda möjligheter
till intressanta företagsförvärv. Översynen av koncernens framtida struktur
förstärker nu detta och kan öppna upp nya affärsmöjligheter. 

Avslutningsvis vill jag passa på att framföra ett stort tack till alla våra
dedikerade medarbetare för många goda insatser under året. Tack även till våra
kunder och samarbetspartners för fortsatt förtroende. Jag ser fram emot ett
spännande nytt verksamhetsår 2016/17. Stockholm i maj 2016Ulf Lilius
VD & koncernchef Ladda ner hela rapporten här:

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet