Delårsrapport 1 april – 30 september 2013 (6 månader)

07.11.2013

B&B TOOLS
Delårsrapport

Delårsrapport 1 april – 30 september 2013 (6 månader)


 -- Nettoomsättningen uppgick till 3 734 MSEK (3 827).
 -- Rörelseresultatet ökade till 152 MSEK (93).
 -- Resultatet efter finansiella poster ökade till 122 MSEK (56).
 -- Resultatet efter skatt ökade till 90 MSEK (39).
 -- Resultatet per aktie ökade till 3,20 SEK (1,40).
 -- Avkastningen på eget kapital för den senaste 12-månaders­perioden ökade
   till 13% (8%).
 -- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 127 MSEK (–47)
 -- Soliditeten vid rapportperiodens utgång var 42% (33%).

Andra kvartalet (1 juli-30 september 2013)

 -- Nettoomsättningen för jämförbara enheter, mätt i lokal valuta, minskade med
   –2% under det andra kvartalet.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 87 MSEK (67) under kvartalet.VDs kommentarer

Verksamhetsårets andra kvartal kännetecknades av fortsatt avvaktande
efterfrågan i Sverige och Finland. Utvecklingen för våra verksamheter på den
norska marknaden var positiv, men på grund av försvagningen av den norska
kronan (NOK) återspeglas inte detta fullt ut i koncernens omsättning omräknat i
svenska kronor (SEK). 

Den minskade omsättningen kompenseras av något högre täckningsgrader samt lägre
omkostnader under kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.
Totalt ökade rörelseresultatet för kvartalet – med en stark resultatutveckling
för framförallt Affärsområdena Luna, Skydda och Essve. Rörelsekapitalet
fortsätter samtidigt att minska och koncernens lönsamhet, mätt som
rörelseresultatet i förhållande till rörelsekapitalet* (R/RK), utvecklades
fortsatt positivt under kvartalet och uppgick till 19% (15%) för den senaste
12-månadersperioden. Detta har bidragit till ett bra kassaflöde för
rapportperioden. 

Genom stärkt kundfokus och ökad effektivitet med våra nya IT- och
logistiklösningar fortsätter arbetet med att förbättra vårt rörelseresultat
samt minska vår rörelsekapitalbindning. Stockholm i november 2013Ulf Lilius
VD & koncernchef

* Rörelsekapital = Varulager + Kundfordringar – Leverantörsskulder.Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet