Delårsrapport 1 april – 31 december 2012 (9 månader)

14.02.2013

B&B TOOLS
Delårsrapport

Delårsrapport 1 april – 31 december 2012 (9 månader)

Rapportperioden (1 april-31 december 2012)

 -- Nettoomsättningen uppgick till 5 815 MSEK (6 173).
 -- Rörelseresultatet uppgick till 221 MSEK (307), och har påver­kats av poster
   av engångskaraktär med +51 MSEK (–16).
 -- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 162 MSEK (240), och har
   påverkats av poster av engångskaraktär med
   +51 MSEK (–16).
 -- Resultatet efter skatt uppgick till 188 MSEK (170).
 -- Resultatet per aktie uppgick till 6,70 SEK (6,05).
 -- Avkastningen på eget kapital för den senaste 12 månaders perioden uppgick
   till 12% (11%).
 -- Soliditeten vid rapportperiodens utgång var 39% (35%) och
   nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,64 (0,94).

Tredje kvartalet (1 oktober-31 december 2012)

 -- Nettoomsättningen för jämförbara enheter, mätt i lokal valuta, minskade med
   –7% under kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 128 MSEK (105), och har
   påver­kats av poster av engångskaraktär med +51 MSEK (–2).
 -- I december 2012 såldes koncernens stora logistikfastigheter med en
   realisationsvinst om cirka 245 MSEK. Fastighetsförsäljningarna påverkade
   kassaflödet positivt med 375 MSEK.
 -- Positivt kassaflöde och nettolåneskulden minskade med 622 MSEK under
   kvartalet.
 -- Beslut i december 2012 om ytterligare omstruktureringsåtgärder i koncernen
   samt effek­ter av pågående affärsinfrastrukturprogram inom TOOLS Sverige
   innebär att koncernens årliga omkostnader sänks med totalt cirka 140 MSEK
   netto. Dessa beslut medförde kostnader av engångskaraktär om totalt 194
   MSEK under kvartalet.



Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet