Delårsrapport 1 april – 31 december 2013 (9 månader)

12.02.2014

B&B TOOLS
Delårsrapport

Delårsrapport 1 april – 31 december 2013 (9 månader)

Rapportperioden (1 april-31 december 2013)

 -- Nettoomsättningen uppgick till 5 688 MSEK (5 815).
 -- Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär ökade med 39% till
   237 MSEK (170).
 -- Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär ökade till 237 MSEK
   (221), varav poster av engångskaraktär uppgick till 0 MSEK (+51).
 -- Resultatet efter finansiella poster ökade till 196 MSEK (162), varav poster
   av engångskaraktär uppgick till 0 MSEK (+51).
 -- Resultatet efter skatt uppgick till 145 MSEK (188).
 -- Resultatet per aktie uppgick till 5,15 SEK (6,70).
 -- Avkastningen på eget kapital för den senaste 12-månaders­perioden uppgick
   till 9% (13%).
 -- Koncernens operativa nettolåneskuld minskade till 757 MSEK (948).
 -- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 282 MSEK (218).
 -- Soliditeten vid rapportperiodens utgång var 44% (38%).

Tredje kvartalet (1 oktober-31 december 2013)

 -- Nettoomsättningen för jämförbara enheter, mätt i lokal valuta, var
   oförändrad under det tredje kvartalet jämfört med föregående år.
 -- Rörelseresultatet (exklusive poster av engångskaraktär) ökade till 85 MSEK
   (77) under kvartalet.VDs kommentarer

Affärsvolymen under verksamhetsårets tredje kvartal har inte utvecklats
tillfredställande på en avvaktande marknad. Förändringsarbetet i koncernen går
enligt plan och rörelseresultatet för kvartalet ökade med 10% (exklusive poster
av engångskaraktär) jämfört med föregående år. Rörelsekapitalet fortsätter att
minska. Detta har bidragit till ett ökat kassaflöde från den löpande
verksamheten för rapportperioden jämfört med föregående år. 

Efter verksamhetsårets tredje kvartal har vår operativa nettolåneskuld minskat
till 757 MSEK (948) och soliditeten förbättrats till 44% (38%). Vi har därmed
skapat goda förutsättningar för att ta offensiva grepp inför vår fortsatta
utveckling. 

Vi arbetar med att fortsätta öka vår effektivitet och förbättra vårt
rörelseresultat samt minska vår rörelse­kapitalbindning ytterligare. Jag har
tillsammans med mina många engagerade medarbetare en stark tilltro till våra
fortsatta förbättringsmöjligheter. Stockholm i februari 2014

Ulf Lilius
VD & KoncernchefHela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet