DELÅRSRAPPORT – 3 MÅNADER 1 april-30 juni 2014

17.07.2014

B&B TOOLS
Delårsrapport

DELÅRSRAPPORT – 3 MÅNADER 1 april-30 juni 2014


 -- Nettoomsättningen uppgick till 2 031 MSEK (1 965).
 -- Rörelseresultatet 
ökade med 62 procent till 105 MSEK (65)
.
 -- Resultatet efter finansiella poster ökade till 92 MSEK (50).
 -- Resultatet efter skatt ökade med 86 procent till 69 MSEK (37).
 -- Resultatet per aktie uppgick till 2,45 SEK (1,30).
 -- Avkastningen på eget kapital för den senaste 12-månadersperioden uppgick
   till 11 procent (13).
 -- Soliditeten vid rapportperiodens utgång var 45 procent (41). -- Försäljningsutveckling under första kvartalet.
Koncernens totala nettoomsättning för jämförbara enheter, mätt i lokal
   valuta och justerat för antalet handelsdagar, ökade med 5 procent under
   kvartalet jämfört med föregående år.
 -- Uppdelning av Grunda och Gigant.
Från och med den 1 april 2014 har det tidigare affärsområdet Arbetsmiljö &
   Förnöden­heter delats upp i två enheter – Grunda och Gigant, vilka
   rapporteras som två separata verksamhetsområden från och med denna rapport.
 -- Årsstämma 2014 hålls den 21 augusti 2014.
Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 SEK (3,00) per aktie.VDs KOMMENTARER

Räkenskapsårets första kvartal kännetecknades av en något förbättrad
efterfrågan. Omsättnings- och resultatutveck­lingen i koncernen kommer från
egengenererad tillväxt samt att de rationaliseringar som genomförts har givit
en positiv resultateffekt. Rörelseresultatet uppgick i kvartalet till 111 MSEK,
exklusive realisationsresultat vid genomförda fastighetsförsäljningar under
perioden om netto cirka –6 MSEK. Kassaflödet har påverkats positivt med 77 MSEK
som konsekvens av dessa avyttringar. 

Flera enheter förbättrade såväl sitt resultat som R/RK under kvartalet, där
framförallt Skydda och ESSVE fortsätter sin fina trend. Tidigare kommunicerade
effektiviseringsåtgärder i TOOLS Sverige ger nu löpande resultateffekt och de
redovisade ett svagt positivt rörelseresultat för kvartalet. Förenklade
rapporteringsvägar och decentraliserat ansvar inom TOOLS säljorganisation ska
fortsatt skapa ökad marknadsstyrka samt bättre rörelsemarginaler under året. 

Våra ambitioner för resten av verksamhetsåret är att alla enheter fortsätter
att förbättra sitt R/RK. Decentraliserat ansvar, kundnärhet och försäljning har
fortsatt hög prioritet i det dagliga arbetet. 

Stockholm i juli 2014

Ulf Lilius
VD & koncernchefHela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet