Delårsrapport – 3 månader 1 april-30 juni 2015

15.07.2015

B&B TOOLS
Delårsrapport

Delårsrapport – 3 månader 1 april-30 juni 2015 -- Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 2 054 MSEK (2 031).
 -- Rörelseresultatet
ökade med 23 procent till 129 MSEK (105) och
   rörelsemarginalen uppgick till 6,3 procent (5,2)
.
 -- Resultatet efter finansiella poster
 ökade med 35 procent till 124 MSEK (92).
 -- Resultatet efter skatt
 ökade med 36 procent till 94 MSEK (69).
 -- Resultat per aktie 
ökade till 3,35 SEK (2,45).
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till 164 MSEK (94) och
   kassaflödet per aktie för den senaste 12-månadersperioden uppgick till
   14,25 SEK (9,70).
 -- Avkastning på eget kapital
 för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 14 procent (11).
 -- Soliditeten
 vid rapportperiodens utgång var 49 procent (45). -- Efter rapportperiodens utgång:
 Förvärv av serviceföretag inom elektromekanik.
I början av juli 2015 ingick dotterföretaget Momentum Industrial avtal om
   förvärv av samtliga aktier i Carl A Nilsson AB, ett komplett serviceföretag
   inom elektromekanik i södra Sverige med en årsomsättning på cirka 20 MSEK.
   Tillträde beräknas ske i september 2015.
 -- Årsstämma 2015 hålls den 20 augusti 2015.
Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 SEK (3,50) per aktie.

VDs KOMMENTARER

Affärsläget under räkenskapsårets första kvartal har totalt sett varit relativt
stabilt men den splittrade marknadsbilden kvarstår, där delar av vår verksamhet
möter ett svårare marknadsläge. Det decentraliserade resultatansvaret innebär
bland annat att lokala åtgärder vidtas där så behövs. 

Rörelseresultatet för det första kvartalet har påverkats av poster av
engångskaraktär såväl i år (+15 MSEK) som föregående år (–6 MSEK). Vi har bland
annat avyttrat en fastighet i Finland och vår sista fastighet i Sverige.
Kassaflödet har påverkats positivt med 25 MSEK som konsekvens av dessa
avyttringar. Totalt sett genererar vi ett starkt kassaflöde under kvartalet. 

Under inledningen av juli (efter rapportperiodens utgång) tecknade Momentum
avtal om förvärv av ett framgångsrikt serviceföretag inom elektromekanik i
södra Sverige, Carl A Nilsson. Det är ett väletablerat företag i en intressant
marknad. Detta är vårt första företagsförvärv på ett par år och vi utvärderar
kontinuerligt förvärvsmöjligheter i syfte att stärka vårt erbjudande och
lönsamhet. 

Våra prioriteringar för resten av verksamhetsåret är att förbättra R/RK med
inriktning på volym, täckningsgrader och varulager. Vi fortsätter således att
ha hög prioritet på kundnärhet och försäljning och vi har under kvartalet både
förlängt och skrivit nya avtal med kunder på samtliga våra huvudmarknader. 

Stockholm i juli 2015Ulf Lilius
VD & koncernchefHela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet