Delårsrapport - 3 månader 1 april-30 juni 2016

19.07.2016

B&B TOOLS
Delårsrapport

Delårsrapport - 3 månader 1 april-30 juni 2016 -- Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 135 MSEK (2 054).
 -- Rörelseresultatet
ökade med 3 procent till 133 MSEK (129) och rörelsemarginalen uppgick till
   6,2 procent (6,3)
. Rörelseresultatet för det första kvartalet föregående år påverkades av
   poster av engångskaraktär om +15 MSEK och den underliggande
   resultattillväxten uppgick således till 17 procent för kvartalet.
 -- Resultatet efter finansiella poster
 ökade med 4 procent till 129 MSEK (124).
 -- Resultatet efter skatt
 ökade med 5 procent till 99 MSEK (94).
 -- Resultat per aktie 
ökade till 3,50 SEK (3,35).
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till 147 MSEK (164) och
   kassaflöde per aktie för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 16,95
   SEK (14,25).
 -- Avkastning på eget kapital
 för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 14 procent (14).
 -- Soliditeten
 vid rapportperiodens utgång var 53 procent (49).
 -- Den operativa nettolåneskulden minskade till 105 MSEK (366).

 -- Nya rörelsesegment från och med den 1 april 2016.
B&B TOOLS-koncernen består från och med den 1 april 2016 av två nya
   rörelsesegment – Bergman & Beving respektive Momentum Group.
Arbetet med att utreda möjligheterna till en eventuell framtida uppdelning
   av koncernen i två separata börsnoterade bolag fortskrider enligt plan.
 -- B&B TOOLS årsstämma 2016 hålls den 25 augusti 2016.
Kallelse till årsstämman offentliggörs imorgon den 20 juli 2016, inklusive
   förslag till dagordning samt valberedningens och styrelsens förslag till
   beslut. Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 SEK (4,00) per aktie.

VDs KOMMENTARER

De senaste åren har efterfrågan varierat mellan kvartal, länder och kundsegment
samtidigt som den generella tillväxten på den nordiska marknaden varit låg.
Första kvartalet i år skiljer sig inte från föregående år och totalt är
tillväxten inom industrin fortsatt svag medan efterfrågan inom bygg- och
anläggningssektorn varit stark. Trots denna utmanande omvärld ökar vi vår
omsättning för jämförbara enheter med 2 procent under det första kvartalet, där
ESSVE ökar sin försäljning med 21 procent genom ökade marknadsandelar till
byggsegmentet i Sverige och Norge. 

Vårt rörelseresultat för kvartalet ökade med 17 procent (justerat för de poster
av engångskaraktär om +15 MSEK som påverkade rörelseresultatet för det första
kvartalet föregående år), där ESSVE, Skydda, Momentum Industrial och TOOLS
Norge redovisar goda resultatförbättringar genom fortsatt fokus på
decentraliserat affärsansvar. 

Vår rörelsemarginal har förbättrats avsevärt under de senaste åren och vårt
kassaflöde och finansiella position är starkare än på länge. Trots att
marknadssituationen är fortsatt svårbedömd har vi således ett bra utgångsläge
att öka lönsamheten i båda våra rörelsesegment genom ännu tydligare fokus på
utveckling av ledande varumärken och intressanta marknadskanaler inom lönsamma
nischer samt företagsförvärv. 

Stockholm i juli 2016

Ulf Lilius
VD & koncernchefFör ytterligare information kontakta:
Ulf Lilius, VD & Koncernchef, telefon 010-454 77 00
Mats Karlqvist, Ansvarig Investor Relations, telefon 070-660 31 32

Informationen i denna rapport är sådan som B&B TOOLS AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 19 juli 2016 kl. 07:45 CET.  Ladda ner hela dokumentet här:

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet