DELÅRSRAPPORT – 6 MÅNADER 1 april-30 september 2014

06.11.2014

B&B TOOLS
Halvårsrapport

DELÅRSRAPPORT – 6 MÅNADER 1 april-30 september 2014 -- Nettoomsättningen uppgick till 3 882 MSEK (3 734).
 -- Rörelseresultatet 
ökade med 55 procent till 235 MSEK (152)
.
 -- Resultatet efter finansiella poster ökade till 212 MSEK (122).
 -- Resultatet efter skatt ökade med 77 procent till 159 MSEK (90).
 -- Resultatet per aktie uppgick till 5,65 SEK (3,20).
 -- Avkastningen på eget kapital för den senaste 12-månadersperioden uppgick
   till 13 procent (13).
 -- Soliditeten vid rapportperiodens utgång var 44 procent (42).

Andra kvartalet (1 juli-30 september 2014)

 -- Nettoomsättningen för jämförbara enheter, mätt i lokal valuta och justerat
   för antalet handelsdagar, ökade med 3 procent under kvartalet jämfört med
   föregående år.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 130 MSEK (87) under kvartalet.

VDs KOMMENTARER

Verksamhetsårets andra kvartal kännetecknades av en något ökad
försäljningsvolym för merparten av våra enheter. Försäljningsutvecklingen i
kombination med högre täckningsgrader gör att rörelseresultatet ökade med cirka
50 procent jämfört med föregående år – med en stark resultatutveckling för både
våra Affärsområden och TOOLS / Momentum. TOOLS Sverige fortsätter att redovisa
ett positivt resultat i kvartalet. 

Koncernens lönsamhet, mätt som rörelseresultatet i förhållande till
rörelsekapitalet (R/RK), utvecklades fortsatt positivt och uppgick till 25
procent (19) för den senaste 12-månadersperioden. 

Stockholm i november 2014Ulf Lilius
VD & koncernchefHela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet