Delårsrapport – 6 månader 1 april-30 september 2015

06.11.2015

B&B TOOLS
Halvårsrapport

Delårsrapport – 6 månader 1 april-30 september 2015

Andra kvartalet (1 juli-30 september 2015)

 -- Nettoomsättningen uppgick till 1 839 MSEK (1 851).
 -- Rörelseresultatet
ökade till 131 MSEK (130), motsvarande en
   rörelsemarginal om 7,1 procent (7,0)
.
 -- Resultatet efter finansiella poster
 ökade med 5 procent till 126 MSEK (120).
 -- Resultatet efter skatt 
ökade med 7 procent till 96 MSEK (90).
 -- Resultat per aktie 
ökade till 3,40 SEK (3,20). 
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till 57 MSEK (6) och
   kassaflöde per aktie för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 16,05
   SEK (6,50).
 -- Avkastning på eget kapital
 för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 14 procent (13).
 -- Soliditeten
 vid periodens utgång var 49 procent (44). 

 Rapportperioden – 6 månader (1 april-30 september 2015)

 -- Nettoomsättningen uppgick till 3 893 MSEK (3 882).
 -- Rörelseresultatet
ökade med 11 procent till 260 MSEK (235) och
   rörelsemarginalen uppgick till 6,7 procent (6,1)
.
 -- Resultatet efter finansiella poster
 ökade med 18 procent till 250 MSEK (212).
 -- Resultatet efter skatt ökade med 19 procent till 190 MSEK (159).VDs KOMMENTARER

För de första sex månaderna under verksamhetsåret 2015/16 ökade resultatet
efter finansiella poster med 18 procent, vilket är glädjande. Årets andra
kvartal kännetecknades av en något ökad försäljningsvolym på samtliga våra
geografiska marknader med undantag av Norge. Arbetet i våra norska verksamheter
med att anpassa oss till den fortsatt svaga efterfrågan inom offshoresektorn
fortlöper samtidigt som vi fokuserar på att växa inom andra kundsegment som
bland annat bygg- och anläggningsindustrin samt offentlig förvaltning. 

Resultatutvecklingen i ESSVE och TOOLS Sverige i kombination med
decentraliserat resultatansvar och kostnads­kontroll i samtliga våra enheter
gör att rörelseresultatet för koncernen som helhet ökar jämfört med föregående
år. 

Koncernens lönsamhet, mätt som rörelseresultatet i förhållande till
rörelsekapitalet (R/RK), utvecklades fortsatt positivt och uppgick till 26
procent (25) för den senaste 12-månadersperioden. Under samma period har
kassaflödet per aktie ökat till 16,05 SEK (6,50). 

Stockholm i november 2015Ulf Lilius
VD & koncernchefHela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet