Delårsrapport – 6 månader 1 april-30 september 2016

28.10.2016

B&B TOOLS
Halvårsrapport

Delårsrapport – 6 månader 1 april-30 september 2016

Andra kvartalet (1 juli-30 september 2016)

 -- Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 1 879 MSEK (1 839).
 -- Rörelseresultatet
uppgick till 131 MSEK (131), motsvarande en
   rörelsemarginal om 7,0 procent (7,1)
.
 -- Resultatet efter finansiella poster
 uppgick till 126 MSEK (126).
 -- Resultatet efter skatt
 uppgick till 96 MSEK (96).
 -- Resultat per aktie 
uppgick till 3,40 SEK (3,40).
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till 79 MSEK (57) och
   kassaflöde per aktie för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 17,70
   SEK (16,05).
 -- Avkastning på eget kapital
 för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 14 procent (14).
 -- Soliditeten
 vid periodens utgång var 51 procent (49).
 -- Den operativa nettolåneskulden minskade till 183 MSEK (451).
 -- Förvärv av framgångsrikt säljbolag i Storbritannien och Irland
 i syfte att stärka positionen för koncernens premiumvarumärken. Tillträde
   skedde i början av oktober 2016.

Rapportperioden – 6 månader (1 april-30 september 2016)

 -- Nettoomsättningenökade med 3 procent till 4 014 MSEK (3 893).
 -- Rörelseresultatet
ökade med 2 procent till 264 MSEK (260) och rörelsemarginalen uppgick till
   6,6 procent (6,7)
. Rörelseresultatet för det första kvartalet föregående år påverkades av
   poster av engångskaraktär om +15 MSEK och den underliggande
   resultattillväxten för rapportperioden uppgick således till 8 procent.
 -- Resultatet efter finansiella poster
 ökade med 2 procent till 255 MSEK (250).
 -- Resultatet efter skatt
 ökade med 3 procent till 195 MSEK (190).

Händelser efter rapportperiodens utgång·

 -- Förvärv av en av Norges ledande industriåterförsäljare 
med cirka 240 MNOK i nettoomsättning stärker koncernens position som
   leverantör till nordisk industri. Tillträde beräknas ske under november
   2016.

VDs KOMMENTARER

Koncernens nettoomsättning, mätt i lokal valuta, ökade med 2 procent för de
första sex månaderna under räkenskapsåret 2016/17. Rörelseresultatet ökade med
8 procent under perioden (justerat för de poster av engångskaraktär om +15 MSEK
som påverkade rörelseresultatet för första kvartalet föregående år). Tillväxten
i bygg- och anläggningssektorn fortsätter, medan efterfrågan i industrin är
fortsatt relativt svag. TOOLS Sveriges resultatutveckling under det senaste
kvartalet har varit negativ och vi vidtar nu åtgärder i syfte att förbättra
lönsamheten framöver. 

Delar av vår tillväxt kommer att skapas via förvärv och vi har under de senaste
månaderna gjort två strategiska förvärv. Inom Bergman & Beving förvärvades IQ
Supplies – ett framgångsrikt säljbolag för vårt dotterbolag Teng Tools med
försäljning i Storbritannien och Irland. Förvärvet ligger helt i linje med
strategin för Bergman & Beving att stärka positionen för våra
premiumvarumärken. I Momentum Group förvärvades en av Norges största
industriåterförsäljare Astrup Industrivarer med fem enheter i västra Norge.
Förvärvet stärker Momentum Groups ambition att vara kundens bästa val för
förnödenheter och komponenter till professionella slutanvändare. 

Med ett bra kassaflöde och en stark balansräkning skapar vi goda
förutsättningar för långsiktig lönsam tillväxt för Bergman & Beving och
Momentum Group, både genom organisk tillväxt och med goda möjligheter till nya
intressanta förvärv. 

Stockholm i oktober 2016

Ulf Lilius
VD & koncernchefLadda ner hela dokumentet här:

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet