Delårsrapport - 9 månader 1 april-31 december 2014

10.02.2015

B&B TOOLS
Kvartalsrapport

Delårsrapport - 9 månader 1 april-31 december 2014

Tredje kvartalet (1 oktober-31 december 2014)·

 -- Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 027 MSEK (1 954).
 -- Rörelseresultatet
ökade med 22 procent till 104 MSEK (85), motsvarande en
   rörelsemarginal om 5,1 procent (4,4)
.
 -- Resultatet efter finansiella poster
 ökade till 96 MSEK (74).
 -- Resultatet efter skatt 
uppgick till 72 MSEK (55).
 -- Resultat per aktie 
ökade till 2,55 SEK (1,95). För den senaste 12-månadersperioden
   uppgick resultatet per aktie till 10,70 SEK (6,35).
 -- Avkastning på eget kapital
 för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 13 procent (9).
 -- Soliditeten
 vid periodens utgång var 46 procent (44). 

Rapportperioden – 9 månader (1 april-31 december 2014)·

 -- Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 5 909 MSEK (5 688).
 -- Rörelseresultatet
ökade med 43 procent till 339 MSEK (237) och
   rörelsemarginalen uppgick till 5,7 procent (4,2)
.
 -- Resultatet efter finansiella poster
 ökade till 308 MSEK (196).
 -- Resultatet efter skatt
 ökade med 59 procent till 231 MSEK (145).

VDs KOMMENTARER

Affärsläget under det tredje kvartalet har totalt sett varit relativt stabilt,
men den splittrade marknadsbilden kvarstår – där delar av vår verksamhet går
bra medan andra har ett svårare marknadsläge. Den positiva resultatutvecklingen
för bland andra TOOLS Sverige och flera av våra Affärsområden fortsatte under
kvartalet. Det är framförallt verksamheterna i Norge som under hösten har känt
av en svagare efterfrågan kopplat till bland annat offshoreindustrin. 

Volymen, mätt i lokal valuta och justerat för antalet handelsdagar, ökade med 3
procent jämfört med föregående år och rörelseresultatet ökade med 22 procent
till 104 MSEK, inklusive realisationsresultat vid genomförda
fastighetsförsäljningar under kvartalet om netto cirka +5 MSEK. Vår operativa
nettolåneskuld sedan föregående år har minskat med 200 MSEK till 557 MSEK
(757), bland annat genom effektiviseringar av rörelsekapitalet. 

Vi fortsätter att ha hög prioritet på kundnärhet, försäljning och
täckningsgrader samt återhållsamhet när det gäller omkost­nader. 

Stockholm i februari 2015

Ulf Lilius
VD & koncernchefHela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet