Delårsrapport – 9 månader 1 april-31 december 2015

08.02.2016

B&B TOOLS
Kvartalsrapport

Delårsrapport – 9 månader 1 april-31 december 2015

Tredje kvartalet (1 oktober-31 december 2015)

 -- Nettoomsättningen uppgick till 1 993 MSEK (2 027).
 -- Rörelseresultatet
ökade med 11 procent till 115 MSEK (104), motsvarande en
   rörelsemarginal om 5,8 procent (5,1)
.
 -- Resultatet efter finansiella poster
 ökade med 16 procent till 111 MSEK (96).
 -- Resultatet efter skatt 
ökade med 18 procent till 85 MSEK (72).
 -- Resultat per aktie 
ökade till 3,05 SEK (2,55). 
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till 207 MSEK (207) och
   kassaflöde per aktie för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 16,05
   SEK (8,35).
 -- Avkastning på eget kapital
 för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 14 procent (13).
 -- Soliditeten vid periodens utgång var 52 procent (46).  Rapportperioden – 9 månader (1 april-31 december 2015)·

 -- Nettoomsättningen uppgick till 5 886 MSEK (5 909).
 -- Rörelseresultatetökade med 11 procent till 375 MSEK (339) och
   rörelsemarginalen uppgick till 6,4 procent (5,7).
 -- Resultatet efter finansiella poster ökade med 17 procent till 361 MSEK
   (308).
 -- Resultatet efter skatt ökade med 19 procent till 275 MSEK (231).VDs KOMMENTARER

Under rapportperioden var den totala nettoomsättningen i stort sett oförändrad.
Vi har under perioden aktivt arbetat med att förskjuta försäljning från
artiklar med lägre marginaler till mer lönsamma produktområden. Variationen
mellan koncernens olika geografiska marknader och kundsegment är också stor.
Exempelvis uppvisade ESSVE, TOOLS Sverige och Momentum ökad omsättning under
perioden samt förbättrade rörelseresultat. Marknadssituationen i Norge har
påverkat koncernen negativt. Exklusive den norska verksamheten har övriga
enheter ökat sin omsättning med totalt 5 procent under perioden och
rörelseresultatet med mer än 40 procent. 

Trots en turbulent omvärld med kraftiga valutasvängningar och svag konjunktur
främst i Norge fortsätter vi att förbättra våra finansiella nyckeltal. För den
senaste 12-månadersperioden har resultatet per aktie ökat med 17 procent och
vårt kassaflöde per aktie nära nog fördubblats jämfört med föregående år,
samtidigt som vi väsentligt minskat vår skuldsättning. 

Vi har under de senaste åren radikalt förbättrat våra grundförutsättningar för
tillväxt och utveckling. Med vår starka balansräkning och sänkta skuldsättning
ser jag framför mig goda möjligheter till intressanta företagsförvärv. 

Stockholm i februari 2016Ulf Lilius
VD & koncernchefLadda ner hela rapporten här:

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet