Delårsrapport 9 månader - 1 april-31 december 2016

08.02.2017

B&B TOOLS
Interimsrapport

Delårsrapport 9 månader - 1 april-31 december 2016

Tredje kvartalet (1 oktober-31 december 2016)

 -- Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 2 132 MSEK (1 993).
 -- Rörelseresultatet
uppgick till 94 MSEK (115), motsvarande en rörelsemarginal om 4,4 procent
   (5,8)
.
 -- Justerat rörelseresultatet (exklusive jämförelsestörande poster) 
uppgick till 113 MSEK (115), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 5,3
   procent (5,8).
 -- Resultatet efter skatt
 uppgick till 70 MSEK (85).
 -- Resultat per aktie 
uppgick till 2,50 SEK (3,05).
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till 191 MSEK (207) och
   kassaflöde per aktie för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 17,35
   SEK (16,05).
 -- Två strategiska förvärv under kvartalet 
stärker koncernens position som leverantör till industri- och byggsektorn i
   Norden.
 -- Förberedelser för en särnotering av rörelsesegmentet Momentum Group på
   Nasdaq Stockholm under 2017.

Rapportperioden – 9 månader (1 april-31 december 2016)

 -- Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 6 146 MSEK (5 886).
 -- Rörelseresultatet
uppgick till 358 MSEK (375) och rörelsemarginalen till 5,8 procent (6,4)
. 
 -- Justerat rörelseresultatet (exklusive jämförelsestörande poster) 
ökade med 5 procent till 378 MSEK (360), motsvarande en justerad
   rörelsemarginal om 6,2 procent (6,1).
 -- Resultatet efter skatt
 uppgick till 265 MSEK (275).
 -- Avkastning på rörelsekapital 
uppgick till 25 procent och avkastning på eget kapital till 13 procent (14)
   för den senaste 12-månadersperioden.
 -- Soliditeten
 vid periodens utgång var 50 procent (52).
 -- Den operativa nettolåneskulden minskade till 175 MSEK (266).VDs KOMMENTARER

Investeringar för framtiden med ökad tillväxt och lönsamhet i fokus
Koncernens nettoomsättning ökade med 4 procent för de första nio månaderna
under räkenskapsåret 2016/17. Under perioden ökade samtidigt rörelseresultatet
med 5 procent (justerat för jämförelsestörande poster). Vi har under
räkenskapsåret gjort ett antal strategiska förvärv som stärker våra
rörelsesegment för framtiden. 

Inom Bergman & Beving ökar andelen egna produktvarumärken vilket stärker
marginal- och resultatutvecklingen, samtidigt som vi kontinuerligt investerar i
produktutveckling och varumärkesuppbyggnad. Inom Momentum Group har vi
variation i lönsamhet mellan verksamheterna. Rörelsemarginalen för Momentum
Industrial är fortsatt stark, medan TOOLS Sverige har vidtagit och kommer att
fortsätta vidta kraftfulla åtgärder i syfte att förbättra lönsamheten – bland
annat med ett anpassat butiksnät, uppbyggnad av eget centrallager och
omställning av inköp. Kostnaderna för dessa åtgärder belastar det löpande
resultatet i verksamheten. 

Förberedelser för en särnotering av Momentum Group
Styrelsen i B&B TOOLS beslutade i slutet av oktober 2016 att påbörja arbetet
för att förbereda en särnotering av Momentum Group på Nasdaq Stockholm.
Ambitionen är att genomföra noteringen under 2017. Detta uppdrag har hittills
under räkenskapsåret inneburit ett stort antal aktiviteter och åtgärder i syfte
att möjliggöra en uppdelning av koncernen där gemensamma funktioner för
framförallt logistik och IT måste separeras för två självständiga och oberoende
bolag. Hittills har dessa åtgärder genomförts enligt plan och samtidigt medfört
jämförelsestörande kostnader uppgående till cirka 20 MSEK under
rapportperioden. 

Jag ser med stor tillförsikt fram emot den planerade uppdelningen av koncernen
i två självständiga börsnoterade bolag och är övertygad om att de investeringar
vi nu gör kommer att ge god avkastning i framtiden. Med ett bra kassaflöde och
en stark balansräkning har vi goda förutsättningar för långsiktig lönsam
tillväxt för både Bergman & Beving och Momentum Group, genom såväl organisk
tillväxt som via förvärv. 

Stockholm i februari 2017

Ulf Lilius
VD & koncernchefLadda ner hela dokumentet här:

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet