Finansiell proformaredovisning för B&B TOOLS nya rörelsesegment

05.07.2016

B&B TOOLS
Corporate Action

Finansiell proformaredovisning för B&B TOOLS nya rörelsesegment

Som presenterats under våren 2016 införde B&B TOOLS nya rörelsesegment enligt
nedan – Bergman & Beving respektive Momentum Group – från och med den 1 april
2016. Syftet med de nya segmenten är att skapa ännu bättre förutsättningar för
ökad tillväxt och lönsamhet i koncernens samtliga delar. 

Den första finansiella rapporten där rörelsesegmenten redovisas externt är
delårsrapporten avseende det första kvartalet under räkenskapsåret 2016/2017,
vilken offentliggörs den 19 juli 2016. Inför denna rapport har
jämförelsesiffrorna per kvartal från och med den 1 april 2015 omräknats för den
nya organisationen enligt bifogat. Stockholm den 5 juli 2016

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Eva Hemb, vVD & CFO, B&B TOOLS AB, telefon 010-454 77 00

Mats Karlqvist, Ansvarig – Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon
070-660 31 32 Denna information är sådan som B&B TOOLS skall offentliggöra enligt
marknadsmissbruksförordningen, lagen om handel med finansiella instrument eller
regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för
offentliggörande den 5 juli 2016 kl. 13:00.  Ladda ner hela pressmeddelandet här

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet