Förändringar i ledningsstrukturen för B&B TOOLS

29.11.2012

B&B TOOLS
Ändring av styrelse/ledning/revisor

Förändringar i ledningsstrukturen för B&B TOOLS

B&B TOOLS-koncernen är på väg in i en ny fas, efter en tid som präglats av
omfattande förändringsarbete. Framöver kommer stort fokus att riktas mot
områden som värde­baserad försäljning, lönsamhet och kundnärhet. I syfte att
effektivisera ledningen och uppföljningen av den operativa verksamheten, och
härigenom kunna fatta beslut närmare kund och verksamhet, har styrelsen och
ledningen för B&B TOOLS beslutat att införa en ny organisationsstruktur med
färre ledningsnivåer på högsta nivån i koncernen. Koncernens verksamhetsområden
kommer således från och med den 1 januari 2013 att rapportera direkt till
koncernchefen Ulf Lilius och tillsammans utgöra koncernens ledningsgrupp. 

Från och med den 1 januari 2013 kommer ledningsgruppen för B&B TOOLS-koncernen
att bestå av: VD & koncernchef; Chief Financial Officer; landscheferna för
TOOLS i Sverige, Norge och Finland; chefen för TOOLS Momentum; cheferna för
koncernens fyra Affärsområden; samt chefen för koncernens
Affärsinfrastrukturenhet. 

Koncernens nuvarande vVD och Operativa chef Peter Gustafsson kommer att lämna
B&B TOOLS den 31 december 2012. 

Stockholm den 29 november 2012

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ulf Lilius, VD & koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 010-454 77 00
Mats Karlqvist, Ansvarig – Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31
32 Denna information är sådan som B&B TOOLS skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmark­naden, lagen om handel med finansiella instrument eller
regelverket för emittenter vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för
offentliggörande den 29 november 2012 kl. 13:00.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet