Kallelse till B&B TOOLS årsstämma den 20 augusti 2015

16.07.2015

B&B TOOLS
Kallelse till årsstämma

Kallelse till B&B TOOLS årsstämma den 20 augusti 2015

Aktieägarna i B&B TOOLS AB (publ)

kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 augusti 2015, kl 16.30 i IVAs
Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. 

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

För att äga rätt att delta i årsstämman skall aktieägare

DELS vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen
den 14 augusti 2015 

DELS anmäla sig till bolagets huvudkontor under adress B&B TOOLS AB (publ),

Box 10024, 100 55 Stockholm, per telefon 010-454 79 60 eller via
arsstamma2015@bbtools.com senast fredagen den 14 augusti 2015, kl 15.00. 

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (organisationsnummer),
telefonnummer (dagtid), registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. 

Aktieägares rätt vid årsstämman får utövas genom ombud. Fullmakt för juridisk
person skall vara undertecknad av firmatecknare och kopia av ett aktuellt
registreringsbevis, som anger firmatecknare, skall bifogas. Kopia på fullmakt
bör skickas in i samband med anmälan och skall uppvisas i original före
stämmans start. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva
rösträtt på stämman, låta göra en tillfällig rösträttsregistrering genom sin
förvaltare. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 14
augusti 2015. 

Aktieägare som önskar anmäla ärenden under punkten ”Övriga ärenden” till
årsstämman är välkomna att vända sig till arsstamma2015@bbtools.com, eller per
brev till Årsstämma, B&B TOOLS AB, Box 10024, 100 55 Stockholm. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.  Stämman öppnas.

2.  Val av ordförande vid stämman.

3.  Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.  Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.

5.  Val av en eller två justeringsmän.

6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt redogörelse av
bolagets revisor. 

8.  Verkställande direktörens anförande.

9.  Beslut

    a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, 

    b) om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen, 

    c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10.  Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

11.  Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.

12.  Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

13.  Val av registrerat revisionsbolag.

14.  Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra
anställnings­villkor för verkställande direktören och andra personer i
företagsledningen. 

15.  Övriga ärenden.

16.  Stämmans avslutande.VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 2 OCH 10 – 13 ENLIGT OVAN

Vid årsstämman den 21 augusti 2014 beslöts att bemyndiga styrelsens ordförande
att kontakta de röstmässigt största aktieägarna och be dessa att utse fyra
ledamöter att, jämte styrelseordföranden, utgöra valberedning inför kommande
styrelseval. I enlighet härmed utsågs, som meddelades i bolagets delårsrapport
som publicerades den 10 februari 2015, följande personer till ledamöter i
valberedningen: Anders Börjesson (valberedningens ordförande), Tom Hedelius,
Conny Karlsson (representant för CapMan Public Market Investment), Marianne
Nilsson (representant för Swedbank Robur fonder) samt Per Trygg (representant
för SEB Fonder). 

Valberedningen, vars ledamöter representerar cirka 45 procent av totalt antal
röster, har anmält att de kommer att föreslå årsstämman den 20 augusti 2015
att, vid ärenden enligt ovan, besluta om: 

Punkt 2   Val av ordförande vid stämman

Anders Börjesson.

Punkt 10   Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Sex ordinarie ledamöter.

Punkt 11   Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Ett sammanlagt styrelsearvode om 1 950 000 SEK (fg år 1 880 000 SEK) att
fördelas enligt följande: 

Styrelsens ordförande: 520 000 SEK (fg år 500 000 SEK)

Styrelsens vice ordförande: 390 000 SEK (fg år 380 000 SEK)

Övriga ledamöter: 260 000 SEK per ledamot (fg år 250 000 SEK)

Ingen särskild ersättning utgår för utskottsarbete.

Styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering
samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för B&B TOOLS AB, ges
möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom eget svenskt helägt bolag eller
enskild näringsverksamhet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet genom
helägt bolag eller enskild näringsverksamhet skall arvodet ökas med ett belopp
som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag. 

Revisionsarvode skall, liksom tidigare, utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12   Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Omval av nuvarande styrelseledamöter Roger Bergqvist, Anders Börjesson,
Charlotte Hansson och Gunilla Spongh. Nyval av Fredrik Börjesson och Henrik
Hedelius som styrelseledamöter. Nuvarande styrelseledamöter Tom Hedelius och
Joakim Rubin har avböjt omval. 

Omval av Anders Börjesson som styrelseordförande.

En presentation av styrelsens ledamöter återfinns i årsredovisningen för
verksamhets­året 2014/2015 samt på bolagets hemsida www.bbtools.com.
Presentationer av Fredrik Börjesson och Henrik Hedelius finns på bolagets
hemsida www.bbtools.com. 

Punkt 13   Val av registrerat revisionsbolag

Omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisorer för tiden till
och med årsstämman 2016. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 9 OCH 14 ENLIGT OVAN

Punkt 9 b   Kontant utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 4,00 SEK per aktie och att
måndagen den 24 augusti 2015 skall vara avstämningsdag för erhållande av
utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen
utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg torsdagen den 27 augusti 2015 till
dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken. 

Punkt 14    Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och
andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i
företagsledningen 

Styrelsen eftersträvar ett belöningssystem för verkställande direktören och
övriga personer i koncernens ledningsgrupp (”företagsledningen”) som är
marknadsmässigt och konkurrenskraftigt. I syfte att skapa kontinuitet
överensstämmer styrelsens förslag enligt nedan i allt väsentligt med tidigare
års ersättningsprinciper och baseras på redan ingång­na avtal mellan B&B
TOOLS-koncernen och respektive befattningshavare. 

Styrelsen föreslår att nedanstående riktlinjer för bestämmande av ersättnings-
och andra anställningsvillkor för företagsledningen fastställs. 

Styrelsens förslag till riktlinjer

Det är för styrelsen centralt att bolaget skall kunna rekrytera, långsiktigt
motivera och behålla kompetenta medarbetare som på både kort och lång sikt
skapar aktieägarvärde. För att uppnå detta är det viktigt att kunna erbjuda
konkurrenskraftiga villkor. Bolagets ersättningsnivåer och
ersättningsstrukturer för företagsledningen skall vara marknads­mässiga. Det
totala ersättningspaketet för berörda individer skall utgöra en avvägd
blandning av: fast lön, rörlig lönedel, långsiktiga incitamentsprogram,
pensionsförmåner samt övriga förmåner. Rörlig lönedel och långsiktiga
incitamentsprogram skall i huvudsak vara relaterade till koncernens resultat-
och värdeutveckling. 

 -- Den fasta lönen skall vara marknadsanpassad och baseras på ansvar,
   kompetens och prestation. Den fasta lönen fastställs utifrån
   marknadsmässiga principer och revideras årligen.
 -- Den rörliga lönedelen skall stå i relation till den fasta lönen och utgår
   som en funktion av koncernens resultat.
 -- Personer i företagsledningen skall omfattas av långsiktigt
   incitamentsprogram (”LTI-program”).
 -- Pensionsförmåner skall bestå av antingen en förmånsbaserad pensionsplan
   eller en premiebestämd pensionsplan, varvid det årliga premiebeloppet
   bestäms som en funktion av fast lön och rörlig lönedel samt ålder. Vissa
   individuella anpassningar förekommer. Pensionsålder för företagsledningen
   är för närvarande 65 år.
 -- Övriga förmåner skall vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta
   befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.
 -- Vid uppsägning av anställning från verkställande direktörens sida eller
   från annan person i företagsledningen gäller en uppsägningstid om sex
   månader. Vid uppsägning av anställning från bolagets sida gäller en
   uppsägningstid om maximalt 12 månader. Avgångsvederlag kan uppgå till
   maximalt 12 månadslöner.

Styrelsen äger, om den finner särskilda skäl för det, rätt att frångå
ovanstående riktlinjer i enskilda fall. 

Avsikten är att dessa riktlinjer skall gälla avtal för verkställande direktören
och andra personer i företagsledningen som ingås under 2015/2016.                       -----------------------Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga
förslag till beslut under punkterna 9b (inklusive styrelsens yttrande enligt
18 kap 4 § aktiebolags­lagen) och 14 (inklusive revisorsyttrande enligt 8 kap
54 § aktiebolagslagen samt ersätt­ningsutskottets utvärdering av tillämpningen
av de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare) i dagordningen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget
och på bolagets hemsida www.bbtools.com senast från och med torsdagen den 30
juli 2015 samt kommer att sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin
postadress. Valberedningens förslag till styrelse och motiverade yttranden
under punkten 12 i dagordningen finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.bbtools.com från och med torsdagen den 16 juli 2015. Stockholm i juli 2015STYRELSENB&B TOOLS AB (publ)

Mail address PO Box 10024 SE-100 55 Stockholm Sweden
Visit Linnégatan 18 Stockholm
Tel +46 10 454 79 60
Org No 556034-8590 Reg office Stockholm
Web www.bbtools.comDenna information är sådan som B&B TOOLS skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller
regelverket för emittenter vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för
offentliggörande den 16 juli 2015 kl. 08:00.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet