Rapportering enligt B&B TOOLS nya koncernstruktur

11.08.2011

B&B TOOLS-koncernen rapporterar från och med 1 april 2011 i enlighet med en ny
koncernstruktur:

·          TOOLS - bestående av tre landsorganisationer för TOOLS (Sverige,
Norge och Finland) samt TOOLS Momentum, vilka tillsammans ansvarar för
försäljning och kundbearbetning till slutanvändare.

·          Affärsområden - fyra affärsområden med ansvar för utvecklingen av
koncernens samlade erbjudande av produkter och tjänster inom olika produkt- och
applikations­områden.

·          Koncerngemensamt - bestående av koncernens ledning, ekonomi- och
andra stöd­funktioner, infrastrukturverksamheten och logistikfastigheter.

Den nya koncernstrukturen innebär att de tidigare verksamhetsområdena Markets
och Solutions inte längre finns som konsoliderande enheter i koncernens
rapportering.

Den nya organisationen kommer att återspeglas i koncernens externa rapportering
från och med delårsrapporten avseende perioden 1 april - 30 juni 2011 som
publiceras den 18 augusti 2011. Jämförelsesiffror för räkenskapsåret 2010/2011
har räknats om i enlighet med den nya koncernstrukturen enligt bifogad
proformaredovisning.

I posten "Koncerngemensamt" ingår i den nya rapporteringen, förutom
koncernmoder­bolaget, koncernens gemensamma lönecenter och koncernens
fastigheter i Alingsås och Ulricehamn, även koncerngemensamma lednings- och
stödfunktioner samt infrastruk­turverksamheten (Supply Chain, IT och
produktinformation) som tidigare rapporterats inom Markets och Solutions. Vid
upprättandet av den bifogade proformaredovisningen har även vissa koncerninterna
poster inom TOOLS omperiodicerats över året.

Stockholm den 11 augusti 2011

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Mats Björkman, vVD - Ekonomi & Finans, B&B TOOLS AB, telefon 08-660 10 30
Mats Karlqvist, IR-ansvarig, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31 32

Hela pressmeddelandet inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i regelverk för emittenter.

TILLSAMMANS GÖR VI INDUSTRIN EFFEKTIVARE
B&B  TOOLS  förser  industri-  och  byggsektorn  i  norra  Europa  med
industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster.
Koncernen omsätter på årsbasis cirka 7,9 miljarder SEK och har cirka 2 800
anställda.
Rapportering enligt B&B TOOLS nya koncernstruktur:
http://hugin.info/1026/R/1537820/469628pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: B&B TOOLS AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1537820]

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet