Ulf Lilius ny VD och koncernchef i B&B TOOLS

11.10.2012

B&B TOOLS
Ändring av styrelse/ledning/revisor

Ulf Lilius ny VD och koncernchef i B&B TOOLS

Styrelsen i B&B TOOLS AB har utsett Ulf Lilius till ny VD och koncernchef från
och med den 1 november 2012. Ulf Lilius arbetar sedan 2010 som VD för TOOLS
Momentum, som under många år varit B&B TOOLS-koncernens mest lönsamma
verksamhet. Ulf Lilius har tidigare arbetat som marknads- och försäljningschef
och vVD inom TOOLS Momentum (2002-2010) samt för SKF Multitec (1996-2002). Ulf
Lilius är 40 år och har en universitetsexamen inom ekonomi med fördjupning i
marknadsföring och ledarskap från University of Tampa, Florida, USA. 

I syfte att underlätta för en smidig överlämning till sin efterträdare kommer
nuvarande VD Stefan Wigren att fortsätta sitt engagemang i koncernen till den
31 december 2012. Därefter kommer Stefan Wigren att stå till styrelsens och sin
efterträdares förfogande under våren 2013. Stefan Wigren kommer på egen begäran
även att lämna styrelsen för B&B TOOLS AB i samband med att han frånträder sin
VD-befattning den 1 november 2012. 

– Efter drygt 11 år som VD för B&B TOOLS-koncernen har Stefan Wigren och
styrelsen gemensamt fört en konstruktiv diskussion om successionen av
koncernchefsposten, säger styrelseordförande Anders Börjesson. Stefan har haft
en avgörande betydelse för B&B TOOLS utveckling under sina år som VD och vi
tackar honom för alla hans insatser. 

– Koncernen är nu på väg in i en ny fas, efter en tid som präglats av
omfattande förändringsarbete, fortsätter Anders Börjesson. Framöver kommer
stort fokus att riktas mot områden som värdebaserad försäljning, lönsamhet och
kundnärhet. Detta är områden som Ulf Lilius har gedigen erfarenhet av och
styrelsen är övertygad om att Ulf med framgång kommer att leda koncernen i
denna riktning. 

B&B TOOLS kommer att anordna ett investerarmöte i samband med offentliggörandet
av delårsrapporten avseende perioden april-september 2012, den 8 november 2012
med både avgående och tillträdande koncernchef. Mötet kommer att äga rum den 9
november 2012 kl. 08:00 i Stockholm och inbjudan kommer att skickas ut som
separat pressmeddelande. Stockholm den 11 oktober 2012

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Anders Börjesson, Styrelseordförande, B&B TOOLS AB, telefon 010-454 77 00
Stefan Wigren, VD & koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 010-454 77 00
Ulf Lilius, telefon 010-454 77 00

Denna information är sådan som B&B TOOLS skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmark­naden, lagen om handel med finansiella instrument eller
regelverket för emittenter vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för
offentliggörande den 11 oktober 2012 kl. 07:45.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet