Utskott

Ersättningsutskottet

Styrelsens ersättningsutskott har till uppgift att för styrelsens godkännande föreslå ersättning till verkställande direktören, att besluta om ersättning till övriga medlemmar av koncernens företagsledning samt att bereda förslag till eventuella incitamentsprogram. Riktlinjerna för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i företagsledningen fastställs årligen av årsstämman i Bergman & Beving AB.

Ersättningsutskottet består av styrelseordförande Jörgen Wigh och styrelseledamoten Malin Nordesjö.

Revisionsutskottet

Styrelsens revisionsutskott har till uppgift att analysera och diskutera bolagets riskhantering, styrning och interna kontroll samt finansiella rapportering. Utskottet har kontakt med bolagets revisorer för att bland annat diskutera inriktningen och omfattningen av revisionsarbetet. I samband med fastställandet av årsbokslutet rapporterar bolagets externa och interna revisorer sina iakttagelser från granskningen och sin bedömning av bolagets interna kontroll.

I utskottet ingår styrelsens samtliga ledamöter. Revisionsutskottets ordförande är styrelseordförande Jörgen Wigh.