Styrelsens arbete

Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltning. Den ska dessutom och med utgångspunkt från en omvärldsanalys fatta beslut i strategiska frågor.

Generellt gäller att styrelsen behandlar frågor av väsentlig betydelse som:

  • Fastställande av arbetsordning inklusive instruktion för verkställande direktören. Instruktionen omfattar bland annat beslutsrätt avseende investeringar, bolagsförvärv och bolagsförsäljningar samt finansieringsfrågor.
  • Strategiplan.
  • Förvärv och försäljning av företag eller rörelse över fastställda belopp.
  • Större investeringar.
  • Återköp av egna aktier.

Styrelsens arbete följer en årlig plan. Utöver det konstituerande sammanträdet som hålls i anslutning till årsstämman, sammanträder styrelsen normalt sju gånger per år (ordinarie sammanträden). Extra sammanträden sammankallas vid behov. Varje sammanträde följer en dagordning, som tillsammans med bakomliggande dokumentation tillställs styrelseledamöterna före varje styrelsemöte.

Det konstituerande styrelsemötet innefattar bland annat fastställande av styrelsens arbetsordning samt beslut om firmateckning och protokolljustering. Vid ordinarie sammanträde i maj månad behandlas årsbokslut, förslag till vinstdisposition och bokslutsrapport. I samband härmed lämnar bolagets revisorer en redogörelse till revisionsutskottet för revisorernas iakttagelser och bedömningar från den genomförda revisionen. Varje ordinarie sammanträde omfattar i övrigt ett flertal andra fasta föredragningspunkter som bland annat en rapport över det aktuella ekonomiska utfallet av verksamheten.

Besluten i styrelsen baseras på ett utförligt beslutsunderlag och fattas efter en diskussion som leds av ordföranden. Av styrelsen utsedda utskott har till uppgift att bereda ärenden inför styrelsebeslut. Styrelsen utvärderar fortlöpande sitt och verkställande direktörens arbete. Dessutom görs en strukturerad utvärdering under ledning av styrelsens ordförande i samband med ordinarie sammanträde i februari månad varje år.